Adatvédelemi tájékoztató

Az OncoLogic elkötelezett személyes adatainak védelme terén. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató bemutatja, hogyan gyűjtjük, tároljuk, használjuk, osztjuk meg és védjük azokat a személyes jellegű információkat, amelyeket a rendelkezésünkre bocsát. Arról is tájékoztatást adunk itt Önnek, milyen jogokkal élhet és hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot.

Személyes adatot (alább rendszerint „adatként” hivatkozunk rá) kizárólag a szükséges mértékben és abból a célból kezelünk, hogy az alább leírt tartalmak és szolgáltatások elérését is biztosító jól működő és felhasználóbarát honlapot tudjunk rendelkezésére bocsátani.

Személyes adat

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) 4.1 pontja értelmében személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Az a természetes személy tekinthető azonosíthatónak, aki akár közvetett, akár közvetlen módon, különösen valamely azonosító, így például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonossságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az egészségügyi adat fogalma alá tartoznak mindazon adatok, melyek valamely természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkoznak, ideértve a számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkező azon adatokat is, melyek az egészségügyi állapotára vonatkozó információt hordoznak. Az egészségügyi adatok az adatok különleges kategóriáinak körébe tartoznak, amelyek ’érzékenynek’ tekintendők és így eljárásaink során különleges védelemben részesülnek.

Adatkezelő

A Honlapért és ezzel összefüggésben a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározó fél („Adatkezelő”):

Név: OncoLogic Kft.

Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

E-mail cím: […]

Honlap elérhetősége: […]

Az adatkezelés fogalma alá tartozik a személyes adatokon (automatizált vagy nem automatizált módon) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így egyebek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés. A személyes adatok kezelése során az OncoLogic minden szükséges megfelelő lépést megtesz, hogy hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét (például beléptető- és kamerarendszer működtetésével), és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (például tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával).

Az OncoLogic által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül az OncoLogic az adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek például hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (így például külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha az OncoLogic egyes adatkezelési műveletekhez (így például adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. Az OncoLogic az utóbbi esetben is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.

Összefoglaló táblázat az OncoLogic által kezelt adatokról

Az alábbiakban átfogó tájékoztatást talál az OncoLogic által végzett adatkezelésekről. Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni, így például az érdekli, hogy az Ön személyes adatait az OncoLogic pontosan milyen címzetteknek és mikor továbbította, úgy kérésével forduljon hozzánk a […] e-mail címen.

Az alábbi adatkezelések várható következményei kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azon adatok megadása, amelyeket (i) jogi kötelezettség vagy (ii) az Adatkezelővel létrehozandó (egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó) szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, ideértve (iii) a megrendelés teljesítéséhez szükséges, írásbeli hozzájáruláson alapuló egészségügyi adat kezelést is, az adott szolgáltatás nyújtása feltételének minősül.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés

Megőrzési idő

célja

jogalapja

Egészségügyi szolgáltatásnyújtás jelenlegi és jövőbeni páciensek számára

Időpontegyeztetés során megadott személyes és egészségügyi adatok, ideértve a bejelentkezett páciensek által feltöltött egészségügyi dokumentációt

Időpontfoglalás és -követés

Egészségügyi szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés előkészítése

Vizsgálaton való megjelenés időpontjáig

Időpontegyeztetés során megadott személyes és egészségügyi adatok

Időpontfoglaláshoz kapcsolódó minőségbiztosítás vizsgálati időpont elmulasztása esetén

Írásbeli hozzájárulás

1 évet követően törlésre kerülnek az adatok

Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyes és egészségügyi adatok (ide értve többek között az egészségügyi dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat és a kapcsolattartási adatokat, korábbi egészségügyi dokumentációt is)

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása

Egészségügyi szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése

Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő: 30 év;

 

Speciális jogszabályi megőrzési idők, amennyiben az a tevékenység szempontjából releváns.

 

képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év,

a felvételről készített lelet esetén: 30 év;

 

zárójelentés esetén 50 év

Az egészségügyi dokumentáció létrehozása és kezelése

Az OncoLogic-ra mint egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó egészségügyi dokumentációs jogi kötelezettség teljesítése

A páciensek által igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó számla, bizonylat kiállításához szükséges személyes és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok

Számla, bizonylat kiállítása

Áfatv., Sztv. szerinti számlakiállítási, illetve bizonylatolási jogi kötelezettség teljesítése

Az Sztv. Szerinti bizonylatmegőrzési idő végéig (8 évig)

Elszámoláshoz és kifizetéshez szükséges adatok (ide értve többek között a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságra és a magánbiztosításra vonatkozó adatokat, egészség pénztári tagságra és kártyára vonatkozó adatokat, SZÉP kártya és bankkártya adatait)

Egészségbiztosító által támogatott egészségügyi szolgáltatás elszámolás, kifizetés

Egészégbiztosítási támogatás elszámolásához szükséges jogi kötelezettség teljesítése

Az Sztv. Szerinti bizonylatmegőrzési idő végéig (8 évig)

Egészégbiztosító általi támogatásban nem részesülő egészségügyi szolgáltatás elszámolás, kifizetés

Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése

Az Sztv. szerinti bizonylatmegőrzési idő végéig (8 évig)

Egészségügyi profilalkotáshoz, -hozzáféréshez szükséges adatok

Betegspecifikus egészségügyi profilhoz történő hozzáférés és kezelés az EESZT-ben

Egészségügyi profilalkotásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség

Az érintett halálát követő 5 év elteltével helyreállíthatatlanul törlésre kerül

Vizsgálat során az Adatkezelő tudomására jutott személyes és egészségügyi adatok

Beteg továbbküldése további egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából (ideértve a betegközvetítőt, ellátásszervezőt, magánrendelőt, magánklinikát, magánkórházat, sportegyesületet)

Írásbeli hozzájárulás

Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év)

Marketing

A beteg személyazonosító és kapcsolattartási adatai

Általános jellegű promóciós anyagok, hírlevelek küldése

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásig

Panaszkezelés

Személyesen, telefonon vagy online közölt panasz és egyéb megadott személyes- vagy egészségügyi adatok

Panaszkezelés

A panasz kezelésére, rögzítésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Eütv. szerinti megőrzési idő végéig (5 év)

Egyéb adatkezelés

Az Adatkezelőnek a vizsgálat során tudomására jutott azon személyes és egészségügyi adatok, amelyeket az Adatkezelő kutatási célból anonimizál

Anonimizálás kutatási célból

Írásbeli hozzájárulás

Az anonimizálás révén az adatalany nem/többé nem azonosítható, így az adatok elveszítik személyes adat jellegüket

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

 

Az OncoLogic az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggő személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltatás, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (például laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes speciális ellátások érdekében);
 • jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (így például a Nemzeti Rákregiszterbe);
 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • dokumentum archiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

 

Az OncoLogic a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 • az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából;
 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.
 • valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy esetében a biztosító vagy a munkáltató részére, amennyiben a panasz valamelyikükön keresztül érkezett és az érintett személy a panaszkezeléssel kapcsolatban hozzájárult a személyes adatok biztosító, vagy munkáltatója részére való továbbításához.

 

 

Az adatalanyok jogai

 

Önnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez
 • személyes adatai helyesbítéséhez,
 • adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, “elfeledtetéshez”,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
 • az adatkezelés korlátozásához,
 • az adathordozhatósághoz, és
 •  

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett információkon túlmenően a fentebb megadott elérhetőségeken Önre vonatkozóan konkrét tájékoztatást kérhet az OncoLogictól arra vonatkozóan, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig. Felvilágosítást kérhet továbbá arról is, hogyan jutott el az OncoLogichoz valamely személyes adata, azt továbbította-e, vagy hozzáférést biztosított-e ahhoz harmadik személynek, ha igen, úgy kinek, mikor, milyen célból. Ezen túlmenően az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. A tájékoztatást az OncoLogic térítésmentesen nyújtja, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – az OncoLogic (az adminisztratív költségekre figyelemmel) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét. Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként – a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – az OncoLogic (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az OncoLogic az Ön tájékoztatásra vonatkozó kérelmét mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

 

Helyesbítéshez való jog

Ha Önnek tudomására jut, hogy az OncoLogic által kezelt, rendszereiben tárolt valamely személyes adata (így különösen kapcsolattartásra szolgáló adatai, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (például elírás folytán), vagy hiányos, akkor a fent megadott elérhetőségekre küldött kérelmére az OncoLogic rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Az OncoLogic a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, ’elfeledtetéshez’ való jog

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és

 • az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy
 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges,

akkor a fent megadott elérhetőségekre küldött kérelmére az OncoLogic a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, illetve megsemmisíti azokat. Az OncoLogic a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az OncoLogic vagy valamely harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen fent megadott elérhetőségeken, mely esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban az OncoLogic nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.

 

Adatkezelés korlátozása

 

A fent megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben az OncoLogic a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (így továbbítást, törlést) végezne. Ez utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön hozzájárul, vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Európai Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. A korlátozásról az OncoLogic tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti,

 • ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat az OncoLogic felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve
 • ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az OncoLogic általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra például jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van.

Kérheti a korlátozást az OncoLogic vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart.

 

Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor a fent megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által az OncoLogic rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét az OncoLogic mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

 

Az adatkezeléssel összefüggésben fennálló jogok érvényesítése

A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését a fent megadott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel az OncoLogic be tudja azonosítani Önt (így például név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az a fent megjelölt telefonszámon, azonban az OncoLogic minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában az OncoLogic saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást. Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (így például elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ az OncoLogic a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. Az OncoLogic az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (például a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.

 

Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja. Az OncoLogic az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül ad választ.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá az OncoLogic adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan az OncoLogic adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken

Név: […]

E-mail cím: […]

Levelezési cím: […]

Telefonszám: […]

 

Az OncoLogic általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken

Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: H-1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: [email protected]

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Honlap: naih.hu

 

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.